Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru ve Slavičíně

Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru ve Slavičíně

27. 6. 2019

Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru v majetku města Slavičín umístěného v přízemí domu čp. 817 v k.ú. Slavičín           

Předmět pronájmu

Pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 43,94 m2  (bývalá kotelna) v přízemí domu čp. 817, který je součástí pozemku parc. č. st. 1140 v katastrálním území Slavičín. Součástí nebytového prostoru jsou  výklady.

Hodnotící kritéria pro výběrové řízení k pronájmu nebytového prostoru

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

1) nabídka výše nájemného

– minimální výše nájemného je stanovena na 660,- Kč/m2/rok bez DPH;

– u kritéria výše nájemného získá nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria ve výši 75 bodů.  Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 75 a poměrem hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky;

2) jedinečnost nabídky – podnikatelský záměr

– spočívá ve zřízení provozovny, kdy na území města Slavičín  ke dni vyhlášení záměru není daná činnosti či služba  provozována;

– za jedinečnost nabídky zájemce získá  12 bodů;

3) sídlo podnikání

–  zájemce se sídlem podnikání na území města Slavičín získá  ohodnocení ve výši 8 bodů;

4) začínající podnikatel (živnostník)

–  fyzická či právnická osoba samostatně výdělečně činná, která podniká nejdříve od 1.1.2019. příp. své dřívější podnikání ukončila nejpozději k 31. 12. 2017 a obnovila jej po 1.1.2019;

– zájemce splňující výše uvedenou podmínku získá ohodnocení ve výši 5 bodů;

 

Každé žádosti budou dle těchto kritérií přiděleny body  a vítězem výběrového řízení se stane žadatel s nejvyšším počtem bodů.

Město Slavičín si vyhrazuje právo nevybrat  nájemce v tomto kole.

 

Obsah nabídky (žádosti)

Zájemce o pronájem musí ve své žádosti uvést jméno,  příjmení, adresu trvalého bydliště, IČ, DIČ, nabídku výše  nájemného, podnikatelský záměr (jedinečnost nabídky), sídlo podnikání, tel. kontakt, příp. e-mailovou adresu. Přílohou žádosti bude  kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského oprávnění.

 

Služby spojené s užíváním nebytového prostoru

Dodávku služeb   spojených s užíváním nebytového prostoru (el. energie, topení) si zajistí nájemce samostatně.

Zájemci o pronájem mohou podávat své žádosti v sídle společnosti BTH Slavičín,  Mladotické nábřeží 849, Slavičín, tel. 577 341 041, nejpozději do 15. 7. 2019 v zalepené obálce označené slovy  NEOTEVÍRAT  „Výběrové řízení  – pronájem nebytového prostoru v čp. 817.“

Usnesení Rady města Slavičín č. 24/0276/19 ze dne 18. 06. 2019.


Záměr se zveřejňuje na dobu 15 dnů. Do uplynutí této lhůty mohou občané předkládat své námitky, žádosti, stanoviska k předmětnému prodeji, pronájmu či směně. Následně bude návrh projednán v orgánech města.