Pronájem nemovitého majetku

Komerce

Pronájem nemovitého majetku

25. 8. 2015

Město Slavičín zveřejňuje záměr na pronájem nemovitého majetku na základě ustanovení § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích

1.Předmět pronájmu

Nebytové prostory v II. nadzemním podlaží domu čp. 751, který je součástí pozemku parc.č. st. 888, zapsaného na LV č. 10001 katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Slavičín. Výměra nebytových prostor činí 152 m2.

2.Podmínky nájmu

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – do 31.12.2022

3. Výše nájemného

  • prodejní plochy: 570,- Kč/m2/rok
  • ostatní plochy: 470,- Kč/m2/rok

Z důvodů malé poptávky po nebytových prostorách bude po dobu 6měsíců od uzavření nájemní smlouvy nájemné sníženo na částku 200,– Kč měsíčně, takže nájemné za tuto dobu bude činit jen 1.200,- Kč celkem.

0d 1.1.2017 bude pronajímatel oprávněn každoročně  jednostranně zvýšit nájemné maximálně o 10% ročně + míru inflace stanovenou ČSÚ

4. Záloha na služby

Čtvrtletní úhrada záloh na služby (otápění, dodávky vody atd.) bude činit 11.000,- Kč.

Elektrická energie nebude dodávána v rámci poskytovaných služeb, ale bude na základě samostatné smlouvy hrazena přímo dodavateli.

Zájemci o pronájem mohou podávat své žádosti na BTH Slavičín, spol. s r.o., Mladotické nábřeží 849, Slavičín, tel. 577 341 041. Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, dat. narození, bydliště, telefon, účel využití nebytových prostor.